а

Имена органа која врше јавна овлашћења, назив јединице локалне самоуправе, називи насељених места, тргова и улица као и други топоними у општини Сјеница нису исписани и на језику бошњачке националне мањине, сагласно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама, утврдио је Заштитник грађана

Град Нови Пазар није обезбедио да имена органа која врше јавна овлашћења, назив јединице локалне самоуправе, називи насељених места, тргова и улица као и други топоними буду исписани и на језику бошњачке националне мањине, сагласно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана утврдио да општина Тутин није обезбедила да имена органа која врше јавна овлашћења, назив јединице локалне самоуправе, називи насељених места, тргова и улица као и други топоними буду исписани и на језику бошњачке националне мањине, сагласно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама.

Заштитник грађана упутио је Мишљење са препоруком Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу ради уједначавања поступања матичних служби у Републици Србији, обезбеђења правне сигурности грађана, као и додатног појашњења поступка одлучивања по захтеву за упис личног имена на језику и правопису националне мањине.

Градска управа Града Београда, Секретаријат за управу - Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Савски венац повредила је право припадника националне мањине да оствари упис личног имена у матичну књигу и на језику и писму националне мањине којој припада, а које је гарантовано позитивним правним прописима, утврдио је Заштитник грађана.