а

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

UKUPNO STANOVNIKA

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

15.516

\r\n
\r\n

Srbi

\r\n
\r\n

10.307

\r\n
\r\n

66.42

\r\n
\r\n

Vlasi

\r\n
\r\n

3.927

\r\n
\r\n

25.31

\r\n
\r\n

 b_280_0_16777215_00_images_stories_kucevo_grafikon.jpg