а

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

UKUPNO STANOVNIKA

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

12.126

\r\n
\r\n

Srbi

\r\n
\r\n

10.395

\r\n
\r\n

85.72

\r\n
\r\n

Romi

\r\n
\r\n

1.418

\r\n
\r\n

11.70

\r\n
\r\n

 b_280_0_16777215_00_images_stories_bela_palanka_grafikon1.jpg