а

Stará Pazova

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

UKUPNO STANOVNIKA

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

65.792

\r\n
\r\n

Srbi

\r\n
\r\n

54.516

\r\n
\r\n

82.86

\r\n
\r\n

Romi

\r\n
\r\n

1.193

\r\n
\r\n

1.81

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Slovaci

\r\n
\r\n

5.212

\r\n
\r\n

7.92

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Hrvati

\r\n
\r\n

1.336

\r\n
\r\n

2.03

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

b_280_0_16777215_00_images_stories_stara_pazova_grafikon.jpg