а

Újvidék

\r\n

Novy Sad

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

UKUPNO STANOVNIKA

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

341.625

\r\n
\r\n

Srbi

\r\n
\r\n

269.117

\r\n
\r\n

78.78

\r\n
\r\n

Slovaci

\r\n
\r\n

6.596

\r\n
\r\n

1.93

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Mađari

\r\n
\r\n

13.272

\r\n
\r\n

3.88

\r\n
\r\n

Hrvati

\r\n
\r\n

5.335

\r\n
\r\n

1.56

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Romi

\r\n
\r\n

3.636

\r\n
\r\n

1.06

\r\n
\r\n

Crnogorci

\r\n
\r\n

3.444

\r\n
\r\n

1.01

\r\n
\r\n

b_280_0_16777215_00_images_stories_novi_sad_grafikon.jpg