а

Báčska Palanka

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

UKUPNO STANOVNIKA

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

55.528

\r\n
\r\n

Srbi

\r\n
\r\n

43.843

\r\n
\r\n

78.96

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Slovaci

\r\n
\r\n

 5.047

\r\n
\r\n

9.10

\r\n
\r\n

Hrvati

\r\n
\r\n

819

\r\n
\r\n

1.47

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Mađari

\r\n
\r\n

1.356

\r\n
\r\n

2.44

\r\n
\r\n

Romi

\r\n
\r\n

1.064

\r\n
\r\n

1.91

\r\n
\r\n

b_280_0_16777215_00_images_stories_backa_palanka_grafikon.jpg