а

У Републици Србији права националних мањина усклађена су с инструментима међународног права, јемче се Уставом и уређена су законима и другим државним и покрајинским прописима и одлукама и актима јединица локалне самоуправе. Заштитник грађана, поред контроле државних органа и других органа јавне власти и покрајинске управе и локалне самоуправе предузима, у складу с својим надлежностима, и активности које се односе на унапређење права националних мањина.