prijepolje copy

Zaštitnik građana je proteklih godina, kao redovnu praksu, ustanovio radne posete lokalnim samoupravama sa mešovitim sastavom stanovništva kako bi građanima približio i olakšao pristup ovoj instituciji, ali i radi praćenja ostvarivanja ljudska i manjinska prava u lokalnim zajednicama.

U skladu s tim ciljem, zamenik zaštitnika građana Robert Sepi primao je građanke i građane Prijepolja u biblioteci „Vuk Karadžić“ i kao što je slučaj u većini opština u Srbiji, najčešći razlog obraćanja je u vezi s ekonomsko - socijalnim položajem građana i povredom njihovih prava po osnovu rada.

Osim pritužbi koje su podnete Zaštitniku građana, građani su upućeni i na pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka radi rešavanja problema sa kojima se suočavaju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje i zbog neefikasnog postupanja nadležnih republičkih i organa lokalne samouprave.

 

Vrnjačka Banja

IMG 2224

U poslednjoj godini sprovođenja Sporazuma o razumevanju između Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Zaštitnika građana Republike Srbije i Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice na rešavanju problema pravno nevidljivih lica, organizovana je prva od deset planiranih obuka matičara, socijalnih radnika i zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova u 2016. godini.

Obuke organizovane u prethodne tri godine su u velikoj meri doprinele ujednačavanju prakse organa i unapređenju njihovog rada, a u poslednjem ciklusu obuka pored tema upisa u matičnu knjigu rođenih i ostvarivanje prava u oblasti državljanstva, prebivališta i boravišta građana i porodično pravne zaštite, posebna pažnja biće posvećena oblasti antidiskriminacije i poštovanje principa dobre uprave.

Zaštitnik građana je početkom 2015. godine potpisao produženje Sporazuma o razumevanju sa rokom važenja do kraja 2016. godine u cilju potpunog rešavanja problema upisa Roma u matične knjige i tokom 2016. godine nastavlja se sa obukama službenika, a posebno ohrabruje činjenica da se znatno smanjio broj pritužbi koje se odnosi na probleme „pravno nevidljivih“ lica prilikom upisa u matične knjige rođenih, što je još jedan pokazatelj da je utvrđivanje činjenice rođenja u vanparničnom postupku dalo značajne rezultate.

 

Povodom rasprave o afirmativnim merama pri upisu romske dece u škole, koja se u proteklih nekoliko dana vodi u pojedinim medijima, Zaštitnik građana saopštava da snažno podržava uvođenje mera i da insistira na primeni propisa koji regulišu njihovu primenu.

Republika Srbija preduzima afirmativne mere prilikom upisa učenika romske nacionalnosti u srednje škole od 2003/2004 godine. Jedina promena, u odnosu na dosadašnji period, je to što je, na inicijativu Zaštitnika građana, nadležno ministarstvo donelo podzakonski akt kojim je sistemski uređen upis učenika romske nacionalnosti u srednje škole. Na taj način je procedura primene ove afirmativne mere unapred poznata, precizna i transparentna, u najboljem interesu učenika romske nacionalnosti i društva u celini, omogućava praćenje i dalje podršku, radi postizanja svrhe primene ove mere i sprečava zloupotrebe.

Vredi naglasiti da je Republika Srbija, pristupanjem međunarodnom ugovoru odnosno inicijativi Dekade Roma (2005 -2015) preuzela obaveze da se unapređenjem položaja Roma bavi uzimajući u obzir i ključne aspekte - strukturno siromaštvo, obrazovni položaj i diskriminaciju ove grupe građana. Vlada Republike Srbije je donela i druge propise, na osnovu kojih su utvrđene obaveze primene afirmativnih mera, posebno u oblastima obrazovanja, zdravlja, stanovanja i zapošljavanja.

Odredbom člana 21. Ustava je utvrđeno da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere koje Republika Srbija može uvesti radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe lica koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima.
Akcionim planom za Poglavlje 23 u okviru pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom je, radi unapređenja položaja Roma, predviđeno niz aktivnosti u oblasti obrazovanja, između ostalog i donošenje pravilnika o upisu romskih učenika u srednje škole kroz mere afirmativne akcije.

Zaštitnik građana će nastaviti da insistira da nadležni organi dosledno sprovode zakone i štite individualna i kolektivna prava Roma, uz poziv medijima da, u interesu svih građana, podrže ta nastojanja.

 

Promocija12.05.2016

Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi sa saradnicima prisustvovao je promociji projekta „Uvođenje romskog jezika u osnovne škole u Srbiji“ koji ima za cilj da poboljša i razvije obrazovne programe i da osnaži, edukuje i omogući sticanje sertifikata za najmanje 40 nastavnika. Izgradnja kadrovskih kapaciteta otklanja jednu od najvećih prepreka izučavanju predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture i očuvanju jezičkog i kulturnog identiteta romske dece. Tokom projekta će se realizovati priprema nastavnog materijala i štampati udžbenici, što će otkloniti i drugu prepreku realizovanju kvalitetne nastave predmeta Romski jezik.

Zaštitnik građana podržava i pozdravlja napore da se stvore uslovi za sistemsko rešavanje pitanja obrazovanja na romskom jeziku i podseća da je na obaveze i značaj učenja romskog jezika za očuvanje identiteta pripadnika romske nacionalne manjine ukazao u posebnom Izveštaju o sprovođenju Strategije za unapređivanje položaja Roma.

 

Zaštitnik građana je utvrdio da je šef ispostave RFZO Filijale za Pčinjski okrug Vranje u Bujanovcu odbio da odgovori na predstavku Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, koja je podneta na albanskom jeziku i pismu, već je zatražio da se dostavi na srpskom jeziku. Takođe, utvrđeno je i da u ovoj ispostavi nije istaknuto obaveštenje građanima o pravu pripadnika nacionalne manjine da ispravu o zdravstvenom osiguranju mogu dobiti i na albanskom jeziku i pismu koji je u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Bujanovac, kao i o načinu ostvarivanja tog prava.

 
Zaštitnik građana pozdravlja odluku Radio-Televizije Srbije (RTS) da uskoro krene sa emitovanjem više TV sadržaja na manjinskim jezicima. RTS je obavestila Zaštitnika građana da će od oktobra ove godine početi sa emitovanjem vesti na jezicima albanske, bugarske i rumunske nacionalne manjine.

Kako je navedeno u dopisu Zaštitniku građana, cilj emitovanja novih sadržaja je očuvanje kulturnog identiteta nacionalnih manjina, što je javni interes i obaveza RTS-a, kao i bolja integracija pripadnika nacionalnih manjina u širu nacionalnu zajednicu građana Republike Srbije.

 

Zaštitnik građana izražava nadu da će Autentično tumačenje odredbi člana 142. Zakona o javnom informisanju i medijima, koje je usvojila Narodna skupština, bar delimično ublažiti štetne posledice koje je po pravo građana na javno informisanje, kao i pravo pripadnika nacionalnih manjina da budu informisani na svom jeziku i pismu, proizvelo dosadašnje stanovište Agencije za privatizaciju da se podela besplatnih akcija zaposlenima u medijima može sprovoditi samo na osnovu Zakona o privatizaciji, a ne Zakona o javnom informisanju.

Na žalost, navedeno tumačenje je usvojeno nakon što su mediji koji nisu privatizovani, prestali da emituju programe jer zaposlenima nisu prenete akcije iako su se za to opredelili, a među njima su i oni koji decenijama emituju programe na jezicima nacionalnih manjina.
 

U slučajevima prinudnih iseljenja potrebno je građanima koji se iseljavaju, odnosno, preseljavaju, pružiti pravovremena, tačna i potpuna obaveštenja o predviđenom smeštaju. Takođe, o dolasku građana u novu sredinu potrebno je na isti način informisati i zajednicu u koju se doseljavaju, stoji u amandmanima Zaštitnika građana na Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada koje su dostavljene Narodnoj skupštini.

 

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije blagovremeno odlučilo o zahtevu za davanje saglasnosti za promenu naziva škole, iako su svi formalni uslovi bili ispunjeni.Zaštitnik građana je utvrdio i da ovaj državni organ o zahtevu nije odlučio rešenjem, već je nakon dve godine od dana podnošenja prvog zahteva i suprotno opravdanim očekivanjima, poslao obaveštenje podnosiocu da nema mogućnosti za davanje tražene saglasnosti, iako je podnet u skladu sa zakonom i uputstvima koja su data u prethodnim odgovorima Ministarstva.

Download this file (4478_Preporuka MP -  promena naziva škole.doc)Utvrđenje i preporuke Zaštitnika građana

Download this file (484.pdf)Odgovor organa o postupanju po preporukama

 

Zaštitnik građana je utvrdio da Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala za grad Beograd - nije ispunila zakonit zahtev pritužioca da mu se rešenje i druga službena akta izrade na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu već je, pod izgovorom da su nastale prepreke tehničke prirode, nastavila da ih izdaje na latiničnom pismu.

Download this file (4355_Preporuka NSZ Direkciji i flijali za grad Beograd.doc)Utvrđenje i preporuke Zaštitnika građana

Download this file (4355_odgovor organa 2.pdf)Odgovor Nacionalne službe za zapošljavanje, 7.12.2015.

 

bosilegrad 17072015

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta službenika lokalnih samouprava iz oblasti nacionalnih i međunarodnih standarda o ljudskim i manjinskim pravima", Violeta Ćorić, načelnica Odeljenja za prava nacionalnih manjina u stručnoj službi Zaštitnika građana, održala je radionicu sa zaposlenima u opštinskoj upravi i predstavnicima Skupštine opštine Bosilegrad.

Učesnicima radionice predstavljeni su međunarodni  i nacionalni pravni okvir zaštite prava nacionalnih manjina, nadležnosti i praksa Zaštitnika građana u toj oblasti i što je bilo od posebnog značaja,  kako su sami učesnici ocenili, omogućeno je da se razmotre postojeći problemi i prepreke sa kojima se suočavaju u praksi. Ako se ima u vidu  da pripadnici nacionalnih manjina i svi drugi građani svoja prava ostvaruju u lokalnim samoupravama gde žive, radionica je omogućila odgovore na pitanja o tome kako i šta je potrebno da unaprede u svom radu da bi se obezbedila dosledna primena zakona i zaštita i ostvarivanje prava bugarske nacionalne manjine, u oblastima službene upotrebe jezika i pisma, obrazovanja i informisanja, kao i vršenje javnih ovlašćenja Nacionalnog saveta Bugara. Učesnici su upoznati s mehanizmima koji im stoje na raspolaganju, kao i o eventualnom obraćanju Zaštitniku građana, u okolnostima kada izostane obavezna saradnja i pravovremeno postupanje republičkih organa, jer su ukazali da je i to problem u njihovom radu.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku  Saveta Evrope i opštine Bosilegrad.

 


Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module


Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module